• Tiếng Việt
  • Tiếng Việt
  • Thầy Vũ Đình Hào

    Công nghệ không khó và phức tạp như mọi người hay nghĩ, công nghệ là kết quả của lao động mà ra.