• Tiếng Việt
  • Tiếng Việt
  • Các khóa học trực tuyến

    Mô hình tổ chức thông thường của một trung tâm như vậy thường là 15-20 học sinh / giảng viên

    Nhận thấy như vậy sẽ có nhiều bạn gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận tri thức công nghệ