• Tiếng Việt
  • Tiếng Việt
  • Thầy Diêm Đăng Cử

    Kiên trì và nhẫn nại,

    Không chịu lùi một phân,

    Vật chất tuy đau khổ

    Không nao núng tinh thần